ATTĪSTOŠĀ IZGLĪTĪBA CENTRĀ "EKSPERIMENTS"
IZGLĪTĪBAS RAKSTI
Privātskola «Innova». Vita PĻAVIŅA.
Avīze "Izglītība un kultūra" #44 (3154).
Spēles attīsta
bērna intelektu.

B. Zeļcermans,
A. Krūmiņa u.c.
Attīstošās spēles.
Ata Krūmiņa,
Zaiga Lūciņa

PC “Eksperiments”: caur radošo darbību
uz personību
(no darba pieredzes).
B. Zeļcermans,
M. Dubina, A. Krūmiņa, I. Baltina u.c.

ATTĪSTĪBAS
STUDIJA
2-6 gadu bērniem
Adrese:
Kr. Barona 130

Papildus informācija:
29 234 545,

20 379 720,
26 526 575.

INTELEKTA
ATTĪSTĪBAS
STUDIJA
1.-4. klases skolēniem
Adrese:
Kr. Barona 130
Papildus informācija:
29 234 545,
20 379 720,
26 526 575.

Подписка
ORG Banner Network

счетчик посещений
23/03/2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTĪSTĪBAS STUDIJA
strādā
Kr. Barona ielā 130 (sk. karti).

Turpinās 2-6 gadīgu audzēkņu uzņemšana
2012./2013. mācību gadam.

Pieteikties var, aizpildot anketu elektroniskā formā.

Papildus informācija
pa tālr. 29 234 545, 20 379 720, 26 526 575

 

«Eksperiments» – tās ir Attīstošās izglītības sistēmas, kuras mērķis ir bērna personības attīstība, jaunākas psiholoģiski-pedagoģiskās izstrādnes.

Kopš 1987. gada Centrs strādā, izmantojot attīstošās tehnoloģijas; nodrošina bērna intelektuālo, estētisko, radošo un personības attīstību.

 
ATTĪSTĪBAS STUDIJA

- bērniem no 2 līdz 6 gadiem,
- 2 reizes nedēļā

 
Programmā:

- domāšanas attīstība,
- attīstošās spēles un datorspēles,
- saskarsmes spēles,
- runas attīstība,
- radošas iztēles veidošana un attīstība,

- konstruēšana,
- tēlotājmākslas pamati,
- telpas attiecību pamati,
- dabaszinību pamati,
- sensorās uztveres attīstība,
- angļu valodas pamati.

Papildus informācija:
29 234 545, 20 379 720, 26 526 575.

 

INTELEKTA ATTĪSTĪBAS STUDIJA

- 1.-5. klases skolēniem,
-
1 reizi nedēļā

 

Programmā:

- ievads loģikā,
- domāšanas attīstība,
- attīstošās datorspēles,
- radošas iztēles attīstība,
- mācīties prasmes veidošana.

Papildus informācija:
29 234 545, 20 379 720, 26 526 575.
 
Attīstošā izglītība pirmsskolā

Eksperimentēšana pirmsskolas izglītībā tiek veikta sekojošos virzienos:

 • pirmsskolas attīstošās izglītības perspektīvu programmu realizēšana;
 • pirmsskolas izglītības savu attīstošu programmu izstrādāšana;
 • bērnu sagatavošanas mācībām attīstošās apmācīšanas sistēmā programmu izstrādāšana.

Pedagoģiskā centra “Eksperiments” pirmsskolas izglītības pamatmērķi ir: radīt apstākļus bērnu pilnvērtīgai attīstībai un sagatavot mācībām skolā Elkoņina-Davidova attīstošās mācīšanas sistēmā.

Šo mērķu sasniegšana ir iespējama, atrisinot sekojošus uzdevumus:

 • veidojot bērna vajadzību-motivācijas un emocionālo sfēru,
 • attīstot runu;
 • attīstot bērna izziņas procesus (uztveri, atmiņu, uzmanību, domāšanu, iztēli);
 • attīstot sociālās spējas (saskarsmes un sadarbības spējas).

Uz šo uzdevumu risināšanu orientēts pirmsskolas izglītības saturs un tehnoloģija. Visu nodarbību pamatā ir spēles darbība, kas pēc tam pakāpeniski pāriet spēles darbībā ar mācību darbības elementiem. Sešgadīgajiem ir atsevišķas nodarbības, kurās jau vajadzīga bērnu mācību darbība.

Visā nodarbību laikā bērns virzās no spēles uz mācīšanos. Pie tam viņš iesaistās dažāda satura nodarbību grupās:

 • domāšanas attīstība;
 • runas attīstība;
 • estētiskā attīstība.

Katru no šīm nodarbību grupām pārstāv dažādi priekšmetu kursi.

Tā domāšanas attīstības grupu pārstāv: attīstošās spēles (didaktiskās), attīstošās spēles uz datora, ievads matemātikā, loģika, konstruēšana, ievads dabaszinātnēs un t.t.

Runas attīstības grupu pārstāv runas attīstības un pareizrakstības prasmes apgūšanas nodarb?bas. Pie tam bērniem, kas labi pārvalda dzimto valodu, piedāvājam svešvalodas pamatus (sarunvalodas apgūšana spēles veidā).

Estētiskā attīstība notiek tēlotājas mākslas, mūzikas un ritmikas nodarbībās. Visās grupās un kursos īpaša uzmanība veltīta produktīvās iztēles attīstīšanai.

Īpaša psihokoriģējošo spēļu un vizuālas mākslas terapijas nodarbības palīdz nodrošināt bērnu attīstības optimālos apstākļus: viņa personības problēmu risināšanu, ierobežojumu noņemšanu un, līdz ar to, bērna efektīvāku iekļaušanos izglītības procesā.Bērna runas attīstība notiek un tiek kontrolēta visās Centrā organizētajās nodarbībās.

Centra pedagogi strādā, orientējoties uz bērna tuvākās attīstības zonu, iesaistot spēles darbībā mācību darbības elementus, organizējot bērnu sadarbību.

Priekšmetu kursu kompleksu un nodarbību skaitu nedēļā nosaka bērnu vecums un attīstības līmenis.

Īpaša uzmanība ir veltīta trīsgadīgo bērnu grupām, kuri pirmo reizi piedalās īpaši organizētās nodarbībās, un sešgadīgajiem, kuri gatavojas sākt savas skolas gaitas.

Sešgadīgo bērnu gatavības līmeni mācībām skolā nosaka ar testu palīdzību un pamatojoties uz to pedagogu novērojumiem, kas strādā šajās grupās. Vecākus informē par bērnu gatavības līmeni skolai sākot ar otro nodarbību pusgadu studijā. Nepieciešamības gadījumā vecāki var saņemt (psihofiziologa, psihologa vai pedagoga) konsultāciju, kā koriģēt bērna attīstību.

Uz pirmsskolas struktūru bāzes tiek veikti eksperimentēšanas mēģinājumi pirmsskolas izglītībā un veidotas jauna satura un tehnoloģijas izstrādnes darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Vislielāko interesi izraisa šādi pētījumi:

 • pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstība;
 • pirmsskolas vecuma bērnu radošo spēju attīstība.
 

Attīstošā izglītība sākumskolā

Eksperimentēšanas sākumskolā mērķi:

 • eksperimentālo programmu ralizēšana sākumskolas pamatpriekšmetos (matemātika, dabaszinātnes, krievu valoda);
 • programmu nodrošinājuma paplašināšana sākumskolas jaunos priekšmetos (tēlotājmāksla, latviešu valoda, loģika, informātika);
 • attīstošās apmācīšanas elementu ievešana sākumskolas citos priekšmetos.

Mācību procesa pamatā ir Eļkoņina-Davidova attīstošās mācīšanas sistēma. Sākumskolas izglītības mērķi ir mācību darbības (MD) subjekta veidošana, skolēnu teorētiskās (refleksīvās) domāšanas veidošana.

Uz šo mērķu sasniegšanu ir orientēti:

 • izglītības saturs;
 • mācīšanas tehnoloģija;
 • pulciņu un fakultatīvās nodarbības;
 • ārpusmācību darba organizēšana.

Īpašais izglītības saturs atspoguļojas specifiskos sākumskolas mācību plānos, piedāvājamajos mācību priekšmetos un kursos, priekšmetu programmās, kā arī atsevišķu mācību tēmu saturā.

Sākumskolas izglītības tehnoloģiska īpatnība ir mācību uzdevumu risināšanas organizēšana kolektīvi-sadalītā darbībā — tā saucamie «kvazipētījumi». Tas paredz plašu kolektīvo diskusiju un grupu darba formu izmantošanu. Pulciņu un fakultatīvo nodarbību saturs rada skolēnu pašnoteikšanās, viņa spēju attīstības, radošā potenciāla realizēšanas, konkrētu priekšmetu tālākas apgūšanas un nākamās profesionālās darbības pamatu apgūšanas apstākļus.

Ārpusmācību darbības organizēšanas mērķis vispirms jau ir skolēna personības izaugsme: viņa vērtību sistēmas, tikumisksa uzvedības, sociālo spēju un prasmju veidošana. šos mērķus realizē caur īpaši organizētu ārpusmācību pasākumu sistēmu. Uz sākumskolas bāzes tiek veikti pētījumi, kas saistīti ar mācību darbības subjekta veidošanu un skolēnu teorētiskās domāšanas attīstīšanu. Šo pētījumu ietvaros īpaša uzmanība pievērsta:

 • sākumskolas skolēna kā mācību darbības subjekta veidošanās posmiem;
 • dažādu faktoru (mācību satura, tehnoloģijas, pedagoga, vecāku un ģimenes, paša skolēna personības) lomai MD subjekta veidošanā sākumskolā;
 • skolēna vietas grupā un tās ietekmes izpētei uz personības veidošanos;
 • īpašam domāšanas attīstīšanas darbam un tā rezultātiem;
 • domāšanas attīstības (un atsevišķu domāšanas darbību izveidotības) pētīšanas metodiku aprobēšanai;
 • sākumskolas skolēnu radošo spēju attīstīšanai (paņēmieniem un diagnostikai);
 • «krīzes» posmiem bērna dzīvē: pārejai no pirmsskolas mācību iestādes uz sākumskolu un no sākumskolas — uz pamatskolu;
 • mācību darbības struktūrai: vajadzībām, motīviem, norises apstākļiem, darbībām, rezultātam;
 • mācību uzdevuma risināšanas posmiem stundā.
Pētījumu rezultātu un pedagogu praktiskās darbības analīze kalpo par pamatu tālākai mācību darbības teorijas unattīstošās mācīšanas tehnoloģiju izstrādāsanai. No šīm izstrādnēm īpaši interesantas ir:
 • stundu un spēļu nodarbību projektēšana;
 • nodarbību analīze;
 • skolēna darbības kontrole un vērtēšana;
 • mācību sadarbības organizēšana (grupu darbs);
 • spēles izmantošana skolēnu domāšanas, radošo spēju un saskarsmes spēju attīstīšanai.
 

Pedagoģiskais centrs «Eksperiments» ir privāta izglītības zinātniski–pētnieciska, projektēšanas un ražošanas struktūra, kas izveidota lai eksperimentētu izglītības jomā.

Pedagoģiskais centrs «Eksperiments» izveidots 1987 gadā. Tā pamatā ir zinātniskais projekts «Jaunā skola», kura izstrādāšanā 1987-1989 gadā piedalījās izglītības speciālisti (eksperti) no Rīgas, Maskavas, Krasnojarskas un Sankt-Pēterburgas.

Speciāli noformētā vietā notiek eksperimentālais darbs atsevišķos izglītības līmeņos. Eksperimentēšanas teoretiskais pamats ir Vigotska skolas (darbības teorija, Elkoņina-Davidova attīstošās apmācīšanas teorija) un sistēmiskās domāšanas un darbības metodoloģijas pārstāvju darbi.

Šobrīd Centrā strādā eksperimentālā darbā (pētījumu veikšanā un izstrādņu veidošanā) visās izglītības pakāpēs ieinteresēti speciālisti.

Centrs sadarbojas ar zinātniski- pētnieciskām, izglītības un sabiedriskām organizācijām, zinātniekiem — sistēmiskās domāšanas un darbības metodoloģijas un attīstošās mācīšanas sistēmas autoriem un izstrādātājiem.

Centra izglītības programmas tiek realizētas kā izglītības un apmācīšanas pamatprocesa papildus programmas tā visos posmos (pirmskolas, skolas un profesioālā posmā).

Centra darbības rezultāti atspoguļojas ne tikai attīstošās izglītības sistēmas ievešanā LR un konkrētās izstrādnēs izglītības satura un tehnoloģijas jomā, bet arī «Eksperimenta» skolēnu startos dažādos konkursos (olimpiādēs, festivālos).

Uz Centra bāzes tiek veikts starptautiskā mēroga pētījums ar Sorosa fonda finansiālo atbalstu: “Shaping the Individual Styles of Intellectual Activity in a Co-operative Classroom: A Cross-Cultural Study of Russian and Latvian Students”.

 
ЭКСПЕРИМЕНТальная Образовательная Сеть

designed by Viktorija Puhova © 2003-2010 EXPERIMENT